Memoria do proxecto técnico

Memoria do proxecto técnico


O proxecto consiste en construir un semáforo que está controlado por Arduino.

Trátase de construir dous semáforos, un para os peatóns e outro para os automóbiles. Os peatóns teñen un pulsador para que o semáforo se lles poña en verde e así poder cruzala rúa sen perigo de que os atropelen.

Estes dous semáforos están controlados por unha placa Arduino duemilanove. Nesta práctica ademais de facer a maqueta dos semáforos tivemos que crear o programa para que Arduino mandase as sinais correspondentes para o funcionamento correcto dos semáforos.

Cando os peatóns premen o pulsador o semáforo dos automóbiles tense que poñer en ambar, e o dos peatóns en verde.

Details