Logo 1.png

  Información para alumnado e familias

Bioloxía e xeoloxía

Educación física

Educación plástica, visual e audiovisual

Lingua castelá e literatura

Lingua galega e literatura

Lingua estranxeira - Francés

Lingua estranxeira - Inglés

Matemáticas

Proxecto competencial

Tecnoloxía e Dixitalización

Relixión católica

Xeografía e historia