Logo 1.png

  Información para alumnado e familias

Ámbito científico-tecnolóxico

Ámbito lingüístico social

Bioloxía e xeoloxía

Educación Dixital

Educación física

Educación plástica, visual e audiovisual

Educación en Valores Cívicos e Éticos

Física e química

Lingua castelá e literatura

Lingua galega e literatura

Lingua estranxeira - Francés

Lingua estranxeira - Inglés

Matemáticas

Música

Proxecto competencial

Relixión católica

Xeografía e historia