Logo 1.png

Details

Ofrecemos un ensino humano e técnico que trata de formar as persoas para seren capaces de integrarse no mundo social, laboral e profesional, promovendo cantas iniciativas ó seu alcance se poidan fomentar para acadar a dimensión pública e social necesarias para unha integración axeitada na sociedade actual así como para a adquisición dos coñecementos necesarios que permitan a continuidade dos estudios ata o nivel universitario.

Como centro público, defínese ideoloxicamente neutral, respectando as ideas políticas e relixiosas de tódolos membros da comunidade escolar, renunciando a todo tipo de adoutrinamento ou sectarismo.

Respecto á lingua, recoñécese o dereito de tódolos membros da comunidade escolar a utilizar calquera das dúas linguas oficiais, galego e castelán, dentro do que en cada intre fixen as normativas do Estado e da Xunta de Galicia.

A metodoloxía procurará o consenso entre os membros, para acadar a cooperación necesaria para a consecución dos obxectivos comúns, en beneficio do alumnado.

Lingua Francesa

O departamento está composto por:

Xefatura: Lozano Bernal, María del Pilar

 

Programacións Didácticas